Hyppää sisältöön

Aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret juovat alkoholia muita ikäisiään harvemmin

Aktiivisesti ja säännöllisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret joivat alkoholia ja olivat humalassa harvemmin kuin samanikäiset, jotka eivät koskaan olleet osallistuneet urheiluseuratoimintaan. Urheiluseuratoimintaan osallistuvat nuoret käyttivät alkoholia kuitenkin useammin kuin muita päihteitä.

Joka neljäs 15-vuotias, joka osallistuu urheiluseuratoimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti, oli käyttänyt alkoholia kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Tämä selvisi WHO-Koululaistutkimuksen aineistosta tehdystä Jyväskylän yliopistoon valmistuneesta pro gradu -tutkimuksesta. Aktiivisesti urheiluseurassa harrastavat joivat kuitenkin alkoholia harvemmin kuin samanikäiset, joilla ei ollut koskaan ollut urheiluseuraharrastusta (24 % vs. 31 %). Lisäksi aktiivisten seuranuorten alkoholin käyttö oli huomattavasti harvinaisempaa kuin silloin tällöin urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten (24 % vs. 44 %). 

Seuranuorilla vähemmän humalaan juomista

Aktiivinen ja säännöllinen urheiluseuratoimintaan osallistuminen oli yhteydessä vähäisempään humalajuomiseen. Aktiivisista seuranuorista suunnilleen joka kymmenes (11 %) oli ollut kyselyä edeltäneen kuukauden aikana todella humalassa. Sen sijaan nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, lähes joka neljäs (23 %) oli juonut itsensä todella humalaan. Silloin tällöin seuratoimintaan osallistuvien keskuudessa humalajuominen oli yleisempää kuin muilla samanikäisillä. Heistä reilu neljännes (28 %) vastasi olleensa todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. 

Infograafi seuranuorten alkoholinkäytöstä. Sisältö kerrotaan uutistekstissä.

Miten tutkittiin?

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa valmistunut pro gradu -tutkimus perustuu WHO-Koululaistutkimuksen ja Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen tekemän yhteistyötutkimuksen (HBSC-LIITU) aineistoon. Aineisto kerättiin keväällä 2022 verkkokyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä. Pro gradu -tutkimuksessa oli mukana 567:n yhdeksäsluokkalaisen vastaukset.   

Elämä muuttuu myös nuorilla urheilijoilla

UKK-instituutin NUTEHA-hankkeessa rakennetaan yläkouluikäisten liikuntaa harrastavien nuorten elintapoja, hyvää harjoittelua ja arjen hallintaa kartoittava systemaattinen tiedonkeruujärjestelmä sekä viestitään aktiivisesti kohderyhmän elintavoista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tulosten avulla pyritään luomaan parempi käsitys kasvavien nuorten urheilijoiden elintavoista, päihdekokeiluista, levosta, harjoittelun määrästä, kokonaiskuormituksesta ja yleisesti elämänhallinnasta. Tämän tiedon avulla ymmärrys muun muassa drop out -ilmiöstä vahvistuu. 

Lue myös uutinen seuranuorten nikotiinituotteiden käytöstä ja ota selvää, kuinka nikotiini vaikuttaa urheilijan terveyteen.

Lisätietoja:
Noora Hautasuo
noora.hautasuo@ukkinstituutti.fi

Alkuperäinen julkaisu:
Hautasuo, N. Urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten päihteiden käyttö: HBSC-LIITU 2022 -tutkimuksen tuloksia. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta. 2023.

Jaa: