Hyppää sisältöön

Tutkimus: Aivotärähdys voi heikentää murrosikäisen urheilijan kognitiivista suorituskykyä jopa usean kuukauden ajaksi

Aivotärähdykset ovat yleisiä nuorten urheilussa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten ja nuorten vielä kehitysvaiheessa olevat aivot ovat aikuisten aivoja alttiimpia aivotärähdyksen negatiivisille vaikutuksille. Myös aivotärähdyksistä toipumisen on todettu kestävän lasten ja nuorten kohdalla aikuisia pidempään.

Kiinalainen tutkimusryhmä selvitti tuoreessa meta-analyysissä aivotärähdyksen vaikutusta nuorten 13–18-vuotiaiden urheilijoiden kognitiiviseen suorituskykyyn. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin, miten tutkimusasetelmaerot ja sukupuoli vaikuttavat tuloksiin.

Keskeiset tulokset

Aivotärähdys aiheutti kognitiivisten toimintojen heikkenemistä 13–18-vuotiailla urheilijoilla. Viikon kohdalla aivotärähdyksestä reaktioaika, visuaalinen ja verbaalinen muisti sekä prosessointinopeus olivat heikompia lähtötasoon nähden. Aivotärähdyksen kognitiivista toimintaa heikentävä vaikutus väheni ajan kuluessa, mutta kontrolliryhmätutkimuksissa visuaalisen muistin todettiin olevan heikentynyt vielä 1–6 kuukautta aivotärähdyksen jälkeen.

Aiemman aivotärähdyshistorian omaavilla urheilijoilla kognitiivisten toimintojen heikkeneminen aivotärähdyksen jälkeen oli voimakkaampaa kuin urheilijoilla, joilla ei ollut aikaisempia aivotärähdyksiä.

Naiset saivat aivotärähdyksen jälkeen tehdyissä kognitiivisissa testeissä miehiä paremmat tulokset prosessointinopeudessa, mutta pärjäsivät heikommin reaktioaikaa mittaavissa testeissä. Lisäksi naiset raportoivat enemmän oireita miehiin nähden niin lähtötasomittauksissa kuin oireita aivotärähdyksen jälkeen arvioitaessa.

Katsauksen tulosten perusteella myös epäily tutkimusasetelman vaikutuksesta tuloksiin osoittautui oikeaksi. Kontrolliryhmätutkimuksissa kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemisen todettiin olevan voimakkaampaa kuin toistomittaustutkimuksissa, joissa aivotärähdyksen vaikutusta kognitioon seurattiin kognitiivisilla testeillä tietyin väliajoin.

Johtopäätökset ja suositukset

Katsaus osoitti, että aivotärähdyksen kognitiota heikentävä vaikutus nuorten urheilijoiden kohdalla on pitkäkestoisempi kuin yleisesti aivotärähdyksen jälkeen suositeltu 2–4 viikon palautumisjakso ennen urheiluun paluuta. Kontrolliryhmä- ja seurantamittaustutkimusten erojen epäiltiin selittyvän toistomittausasetelmassa tapahtuvalla oppimisprosessilla samoja kognitiivisia testejä seurannan aikana tehtäessä. Tutkimusryhmä suositteli eri mittaustapojen yhdistämistä kognitiivista toimintakykyä arvioitaessa, jotta oppimisvaikutus testejä tehdessä tulee minimoiduksi. Myös demografisten tekijöiden huomioimisen tärkeyttä nuorten urheilijoiden kognitiivisten testien tuloksia arvioitaessa korostettiin.

Nuorten urheilussa tulisi aivotärähdysten ennaltaehkäisyn lisäksi panostaa myös aivotärähdysten hoitoon ja kuntoutukseen. Tehokkaaseen hoitoon kuuluu myös kognitiivisen toimintakyvyn arviointi luotettavilla menetelmillä ennen päätöstä urheiluun paluusta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää urheilijoihin, joilla on aiemmin esiintynyt aivotärähdyksiä.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli: Hou X, Zhang Y, Fei X, Zhou Q, Li J. Sports-Related Concussion Affects Cognitive Function in Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. The American Journal of Sports Medicine. 2023;0(0).

Referoija: Ari Hännikäinen, LL, TtM, erikoistuva lääkäri (liikuntalääketiede), Tampereen urheilulääkäriasema

Jaa: