Hyppää sisältöön

Liikuntavammojen esiintyvyys eri liikuntaympäristöissä 24 000 nuorella viidessä EU-maassa

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kuluneen vuoden ajalta urheiluseuratoiminnassa, muulla vapaa-ajalla sekä koululiikunnassa sattuneet liikuntavammat 11-, 13- ja 15-vuotiailta nuorilta viidessä EU-maassa. Liikuntavammoja esiintyy eniten urheiluseuroissa, joissa noin puolet nuorista kokee vähintään yhden vamman joka vuosi.  

Seurassa urheilevista nuorista puolet kokee liikuntavamman vuosittain

Puolet seuratoimintaan osallistuvista nuorista raportoi kokeneensa vähintään yhden sellaisen liikuntavamman kuluneen vuoden aikana, joka vaati ainakin yhden päivän poissaolon harjoittelusta tai koulusta. Seuratoiminnassa vamman saaneet olivat keskimäärin 7 päivää poissa harjoittelusta tai koulusta liikuntavamman takia, kun taas muulla vapaa-ajalla tai koulussa tapahtuneet liikuntavammat vaativat keskimäärin hieman lyhyemmän poissaolon normaaleista aktiviteeteista. Vammat olivat seuratoiminnassa hieman yleisempiä pojilla kuin tytöillä (54 % ja 45 %).  Vähintään yhden vamman seuratoiminnassa saaneiden osuus oli 13- ja 15-vuotiailla suurempi kuin 11-vuotiailla. Seuratoimintaan osallistuvista 11 % oli saanut vähintään kolme vammaa kuluneen vuoden aikana.

Seuratoiminnan ulkopuolisella vapaa-ajalla liikuntavamman sai 39 % nuorista ja pojille vammoja sattui tyttöjä useammin (44 % ja 36 %). Koululiikunnassa ainakin yhden liikuntavamman oli saanut vuoden aikana 26 % nuorista ja vammat olivat lähes yhtä yleisiä tytöillä kuin pojilla. Vapaa-ajalla sekä koululiikunnassa 15-vuotiaat raportoivat vähemmän vammoja kuin nuoremmat.

Nuorista 47 % osallistui urheiluseuratoimintaan säännöllisesti tai satunnaisesti, osallistuminen väheni iän lisääntyessä ja pojat osallistuivat tyttöjä useammin kaikissa ikäluokissa.

Pojilla eniten vammoja jalkapallossa – tytöillä enemmän vaihtelua

Pojilla liikuntavammat sattuivat kaikissa maissa selvästi yleisimmin jalkapallossa. Seuratoiminnassa pojille toiseksi eniten vammoja sattui jääkiekossa, koripallossa, pyöräilyssä, kamppailulajeissa sekä salibandyssa. Tytöillä seuratoiminnassa vammoja sattui eniten lentopallossa kaikissa maissa paitsi Suomessa, jossa vammoja sattui eniten jalkapallossa. Toiseksi eniten vammoja seuratoiminnassa tytöille sattui edellä mainittujen lisäksi tanssissa sekä ratsastuksessa. Tässä tutkimuksessa vammojen esiintyvyyttä ei kuitenkaan suhteutettu harrastajamääriin.

Tytöillä vapaa-ajalla lajeissa, joissa vammoja sattui eniten, oli maiden välisiä eroja. Eniten vammoja sattui lentopallossa, juoksussa sekä yleisurheilussa ja seuraavaksi eniten jalkapallossa ja pyöräilyssä. Pojilla toiseksi eniten vapaa-ajan liikuntavammoja sattui pyöräilyssä ja koripallossa. Koululiikunnassa vamma-altteimpia lajeja tytöillä olivat lentopallo, jalkapallo, juoksu ja polttopallo. Toiseksi yleisimmin vammoja sattui näiden lisäksi koripallossa. Pojilla toiseksi eniten vammoja koululiikunnassa sattui maasta riippumatta koripallossa.

Tutkimusmenetelmät

Aineisto kerättiin osana WHO-koululaistutkimusta viidessä eri EU-maassa (Suomi, Slovakia, Slovenia, Puola, Tšekki) ja tulokset analysoitiin Erasmus + rahoitteisessa PARIPRE-hankkeessa. Tutkimuksen vahvuuksia ovat tutkittavien suuri lukumäärä, useammasta maasta kerätty aineisto eri-ikäisillä nuorilla sekä vammojen yleisyyden vertailu eri ympäristöissä. Tutkimuksen heikkoutena on vuoden taakse suuntautuva kyselytutkimus, mikä lisää virheen mahdollisuutta vammojen raportoinnissa.

Johtopäätökset

Koska vammoja tapahtuu eniten urheiluseuratoiminnassa, on tärkeä kiinnittää huomiota tehokkaaseen vammojen ehkäisyyn erityisesti urheiluseuroissa. Toisaalta hermolihasjärjestelmää kehittävän vammoja ehkäisevän harjoittelun toteuttaminen kouluympäristössä voisi auttaa tavoittamaan myös seuratoimintaan osallistumattomat nuoret ja lisäisi myös heidän liikkumisensa määrää. Liikuntavammojen ehkäisyn tulee olla osa liikkumisen edistämistyötä kaikissa liikuntaympäristöissä.

Lue lisää: Urheiluvammojen ehkäisyn suositukset valmentajille, opettajille ja vanhemmille

Lähde: Bakalar P, Leppänen M, Parkkari J, Toivo K ym. Physical activity-related injuries in adolescents in 5 European Union member states. Presovin yliopisto, Slovakia, 2023

Jaa: